gototopgototop
พิธีถวายมุทิตาสักการะ พระครูธรรมาภิสมัย ดร. (เพิ่มเติม) Print
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี ได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา พร้อมทั้งส่วนงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมถวายมุทิตาสักการะ กับพระครูธรรมาภิสมัย ดร. หรือ พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร. เนื่องในโอกาสรับพระราชทานสัญญาบัตร พระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น นอกจากนี้ขณะเดินทางกลับระหว่างทางได้ช่วยเหลือรถยนต์เสีย ที่มาร่วมงานด้วย