gototopgototop
โครงการพัฒนาการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น สู่ประชาคมอาเซี่ยน (ฺB-Net) วันสาม Print

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 (เป็นวันที่สาม)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการพัฒนาการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น สู่ประชาคมอาเซี่ยน  ได้มีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการเตรียมสอบ B-net ในวันนี้เป็นวิชาธรรมะ มีวิทยากรได้แก่ พระมหาประสงค์ กิตฺติญาโณ ดร.