gototopgototop
มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุม "แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกรณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558" Print

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน, พระมหาสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม ดร., ผศ.วิทูล ทาชา, นายวรเทพ เวียงแก และนายแสงอาทิตย์ ไทยมิตร ฝ่ายจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเรื่อง "แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกรณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558" ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเกรณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและแนวทางการบริหารเกรณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และสามารถนำไปปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างถูกต้อง