gototopgototop
นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย Print

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธื 2559 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ประธานหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ออกนิเทศ  โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย  ซึ่งมี นางสาวจิรายุ อุตมรัตน์ และนางสาวชลธิชา สมศรี เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปี 5 ภาคเรียนที่ 2 ที่ปฏิบัติการสอนอยู่ที่ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย  บรรยากาศการเรียนการสอนของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย