gototopgototop
สอบปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 2/2558 Print

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานได้จัดสอบปลายภาคเรียนให้กับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปที่ 4 โดยมี พระครูวินัยธรสุรศรี ปภากโร พระอาจารย์สมบูรณ์ อุตฺตโม อาจารย์ณฐอร ศรีแก้ว อาจารย์คัมภีรภาพ คงสำรวย  เป็นกรรมการกำกับห้องสอบ ซึ่งการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย