gototopgototop
พิธีสวดมนต์เย็น และอุทิศส่วนกุศลให้กับ นางสาวพัชราพร บุตรทอง Print

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน งานกิจการนักศึกษาได้จัดพิธีสวดมนต์เย็น และอุทิศส่วนกุศลให้กับ นางสาวพัชราพร บุตรทอง ปี 4 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จากอุบัติเหตุรถยนต์ เมือ 2 วันที่ผ่านมา โดยมี พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ เป็นประธาน อาจารย์แก่นเพชร แฝงสีพล คณาจารย์และนักศึกษา โดยในช่วงพิธีเกิดฝนตกอย่างหน้าประหลาด ทั้งหมดจึงย้ายสถานที่พิธีไปใต้อาคารสิรินธรพร้อมทั้งน้ำปานะ โดย อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี และนักศึกษาการศึกษาปฐมวัย