gototopgototop
งานสิงห์อีสานสัมพันธ์ 2559 สิงห์ในศตวรรษที่ 21 Print

เมื่อวันที่ 30 - 31 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัด งานสิงห์อีสานสัมพันธ์ 2559 ร่วมกับมหาวิทยาลัยและวิทยาเขตต่างๆ   โดยมีแม่งานคือ อ.อภิชิต เหมือยไธสง และคณาจารย์รัฐศาสตร์การปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์ของโครางการ1.เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีของคณาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์การปกครอง 2.เพื่อให้คณาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิชาการและประสบการณ์ การดำเนินชีวิตและการใช้ชีวิตอยู่ในสังคม 3.เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ ด้านวิชาการ กีฬา นันทนาการต่างๆ ส่งเสริมการแสดงซึ่งบทบาทหน้าที่ของนักรัฐศาสตร์ที่ดี 4.เพื่อให้นักศึกษา ศิษย์เก่า ได้ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รวมทั้งสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามแห่งท้องถิ่นให้ดำรงอยู่คู่กับสังคมไทยสืบไป โดยในงานมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายท่าน ได้แก่ พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.  พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ ผศ.  รศ.ดร.พรอมรินทร์ พรหมเกิด ผศ.เชิงชาญ จงสมชัย เป็นต้น