gototopgototop
แนะแนวการศึกษาโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา Print

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  พระขวัญประชา ธมฺมวุฑฺโฒ และนักศึกษาได้เดินทางไปแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น