gototopgototop
อบรมโรงเรียนน้ำพองศึกษา ชั้น ม.5 Print
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 คณะพระวิทยากรศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระขวัญประชา ธมฺมวุฑฺโฒ พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ พระนพพร กิตฺติปญฺโญ พระชัยวัฒน์ ชยวุฑฺโฒ ได้ไปอบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนน้ำพองศึกษา อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มีนักเรียนเข้าอบรมจำนวน 421 คน