gototopgototop
กิจกรรมสวดมนต์ ประจำเดือนเมษายน 2559 Print

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ประจำเดือน เมษายน 2559 โดยในพิธีประกอบด้วยพระนักศึกษาและนักศึกษาคฤหัสถ์ร่วมเข้าสวดมนต์และนั่งสมาธิ ณ หอไตร อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  ซึ่งกิจกรรมนี้เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการเสนอของ พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สำนักงานวิทยาเขต ต่อนักศึกษาทีมาร่วมสวดมนต์อุทิศบุญกุศลให้กับนางสาวพัชราภรณ์ บุตรทอง ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ซึ่งนักศึกษาเห็นด้วย และน้อมมาปฏิบัติบัติ จึงเป็นที่มาของกิจกรรมดีๆ ครั้งนี้