gototopgototop
ปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2559 Print

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ปลุกจิตวิญญาณความเป็นครู รู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ ฟังคำแนะนำจากอาจารย์นิเทศ