gototopgototop
โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง Print

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี ได้เดินทางไปเปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร ปีการศึกษา  2559 ของสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง สำหรับจุดประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น