gototopgototop
กิจกรรมสวดมนต์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 Print

เมื่อวันที่  31 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 โดยในพิธีประกอบด้วยพระนักศึกษาและนักศึกษาคฤหัสถ์ร่วมเข้าสวดมนต์และนั่ง สมาธิ ณ ห้อง 211 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9  ซึ่งกิจกรรมนี้เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการเสนอของ พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สำนักงานวิทยาเขต ต่อนักศึกษาทีมาร่วมสวดมนต์ ซึ่งนักศึกษาเห็นด้วย และน้อมมาปฏิบัติบัติ จึงเป็นที่มาของกิจกรรมดีๆ ครั้งนี้ ซึ่งครั้งนี้เป็นเดือนที่ 2 ของการสวดมนต์ประจำเดือน