gototopgototop
นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.ชุมชนบ้านแท่นประจัน รร.บ้านสามสวนวิทยา รร.บ้านวังหิน Print

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้ออกนิเทศ โรงเรียนชุมชนบ้านแท่นประจัน ซึ่งมีนางสาวยุวรัตน์ อัครธรรม นางสาวสุพรรษา มูลทุม นางไพเราะ สิงห์จันทบุตร โรงเรียนบ้านสามสวนวิทยา มีนางฐิติพร อุ่นสูงเนิน โรงเรียนบ้านวังหิน ซึ่งมีนางประกาย สุริวงษ์เป็นนักศึกษาปฏิบัติการสอน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย