gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news โครงการสัมมนาภาษาอังกฤษ มมร.อส. The Usage of English in Daily Life
โครงการสัมมนาภาษาอังกฤษ มมร.อส. The Usage of English in Daily Life Print

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข พร้อมทีมงานคณาจารย์ภาษาอังกฤษ ได้แก่ พระมหาสัจจารักษ์ ปาลโก พระยูเกศ ศากยะ อาจารย์ธีรชัย ชาติชนบท  อาจารย์ศักดิพงษ์ โสภาจร ได้รับมอบหมาย จาก พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ (พระมหาสาคร ชิตงฺกโร) ให้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาภาษาอังกฤษ โดยให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสัมมนาทั้งหมด โครงการนี้ มีวิทยากรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้แก่ พระอาจารย์สุธีโร เจ้าอาวาสวัดไทย ประเทศนิวซีแลนด์ ผู้ให้การสนับสนุนการเข้าค่ายภาษาอังกฤษที่วัดป่ากาญจนภิเษก อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ทุกๆ ปี  และผลจากการเข้าค่ายทำให้นักศึกษากล้าพูดภาษาอังกฤษ พระอาจารย์ เขมจิตฺโต ภิกฺขุ จากแคลลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  Phra. Brett iretion จากประเทศนิวซีแลนด์  Dr. Fransis และ Mrs. Kasa จากแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ Madam Fafa จากสาธารณรัฐมาดากัสการ์ ทำงานที่ UN องค์การสหประชาชาติ  เป็นต้น ซึ่งในโครงการนี้ มีนักศึกษาและคณาจารย์จากหลายวิทยาเขตและหลายศูนย์การศึกษา เช่น วิทยาเขตศรีล้านช้าง วิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติกาฬสินธฺุ์์ มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งโครงการสัมนนานี้ ใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด พร้อมทั้งทำ Focus Group Disscusion อีกด้วย

  

 
การจัดสัมมนาภาษาอังกฤษ ครั้งแรก ที่ มมร.อส. ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสัมมนาทั้งหมด

 


พระอาจารย์สุธีโร  ผู้ให้การสนับสนุนการเข้าค่ายภาษาอังกฤษที่วัดป่ากาญจนภิเษก อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ทุกๆ ปี
 
 
พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ผู้เห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษ และกล่าวเปิดโครงการเป็นภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 
 
พระอาจารย์ Brett ireton จากประเทศนิวซีแลนด์ อาจารย์ประจำค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ให้ความเมตานุเคราะห์ มาสัมมนาในครั้งนี้
 
 
อาจารย์ Brett ireton ขึ้นสัมมนาหัวข้อ English is necessary or not for Thai society
 
 
 
 
พระอาจารย์ยูเกศ ศากยะ อาจารย์พิเศษ ประจำ มมร.อส.  
 
 
พระมหาสัจจารักษ์ ปาลโก อาจารย์ประจำ มมร.อส. ให้การฝึกฝนนักศึกษาภาษาอังกฤษ ในการสัมมนา
 
 
รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข หัวหน้าโครงการสัมมนาภาษาอังกฤษ 
 
 
อาจารย์ธีรชัย ชาติชนบท อาจารย์พิเศษประจำ มมร.อส.
 
 
 
 
แม่ชีและนักศึกษา จากมมร.มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เข้าร่วมสัมมนา
 
 
 
 
อาจารย์ Branda จาก Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เกียรติมาร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย
 
 

 
นักศึกษา จาก มมร.วิทยาเขตศรีล้านช้าง จ.เลย ร่วมเข้าสัมมนา
 
 
 
อาจารย์ รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข ให้การต้อนรับ อาจารย์ มมร.วิทยาเขตศรีล้านช้าง
 
 
นักศึกษา จาก มมร.วิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติกาฬสินธ์ ลงทะเบียน
 
 
 
 
 
อาจาย์แม่ชี สีสลับ จาก มมร. มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยให้เกียรติมาร่วมสัมมนาครั้งนี้ด้วย
 
 
นายถาวร พรหมบุตร และ นางสาวสมบูรณ์ ชาที นักศึกษา ปี4 เอกการสอนภาษาอังกฤษ รับหน้าที่เป็นพิธีกรหลัก ตลอดงาน
 

 
  พระอาจารย์ เขมจิตฺโต ภิกฺขุ จากแคลลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  Phra. Brett iretion จากประเทศนิวซีแลนด์  Dr. Fransis และ Mrs. Kasa จากแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ Madam Fafa จากสาธารณรัฐมาดากัสการ์ ทำงานที่ UN องค์การสหประชาชาติ ร่วมสัมมนา เรื่อง Learning and Teaching English
 
 
 
 
อาจารย์และนักศึกษาจาก มมร.วิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติกาฬสินธฺ์
 
 
อาจารย์วิญญู และนักศึกษา จาก มมร.วิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติกาฬสินธ์ 
 
 
นักศึกษา มมร.มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ดูเคร่งเครียดมาก ในการสัมมนา
 
 
 
 
 
พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ นำไหว้พระสวดมนต์ เป็นภาษาบาลี และ ภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 

 
 
ตัวแทนนักศึกษา มมร.อส. ปี 1 ร้องเพลงภาษาอังกฤษ


 
ตัวแทนนักศึกษา มมร.อส. ปี 2 นางสาวสุมัชญา เผือกคำ เอกการสอนภาษาอังกฤษ เป็นผู้ดำเนินการสัมมนา เรื่อง Learning and Teaching English as a second language
 
 
 
 
ผู้สัมมนาแต่ละวิทยาเขตและศูนย์การศึกษา
 

 
 
 
 
 
 
ชาวต่างชาติ ตั้งใจฟังเพื่อให้คำแนะนำ ในการสัมมนา
 
 
 
การสัมมนากลุ่ม Group Disscusion โดย แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มและแต่ละกลุ่มจะมี ชาวต่างชาติเข้าร่วมสังเกตการณ์และแสดงความคิดเห็น
 
 
 

 
กลุ่มที่ 1 มีพระอาจารย์เขมจิตฺโต ภิกขุ จาก แคลิฟอร์เนีย ประเทศ สหรัฐอเมริกา เข้าร่วมสัมมนากลุ่ม

 
 
กลุ่มที่ 2 มี ดร.Fransis และ อ.Branda เข้าร่วม
 
 

 
 
 
 
กลุ่มที่ 3 มี คุณ Fafa เข้าร่วมสัมมนากลุ่ม
 
 
กลุ่มที่ 4 มี คุณ Kasa เข้าร่วมสัมมนากลุ่ม
 
 
มีพระอาจารย์สุธีโร และ พระอาจารย์ ดร. ภัทรชัย อุทาพันธ์ ร่วมสังเกตการณ์ สัมมนากลุ่ม
 
 
   
 
 จัดนิทรรศการเป็นภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมร้องเพลงประสานเมือ ของนักศึกษาทุกวิทยาเขตและทุกศูนย์การศึกษา  We are the world
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก
 
 
 
นักศึกษาและคณาจารย์จาก มมร.วิทยาเขตศรีล้านช้าง ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ร่วมกับหลวงพ่อสุธีโร
 
 
 
 
 
 
คณาจารย์รับของที่ระลึกจาก หลวงพ่อสุธีโร จากนั้นเดินทางกลับ
 
 

 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC