gototopgototop
นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านคำบง Print

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้ออกนิเทศ โรงเรียนบ้านคำบงซึ่งมีนางสาวขนิษฐา แมนละกิจ นางสาวรมย์รวินทร์ บัวใหญ่รักษา และนางสาวอัมพุนาถ โชคบัณฑิต  เป็นนักศึกษาปฏิบัติการสอน สามารถควบคุมดูแลผู้เรียนได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานและงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี