gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มมร.อส. เข้าร่วมพิธีอันเชิญพระทันตธาตุ จากประเทศภูฏาน
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มมร.อส. เข้าร่วมพิธีอันเชิญพระทันตธาตุ จากประเทศภูฏาน Print

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มมร.อส. เดินทางเข้าร่วมพิธีอันเชิญพระทันตธาตุ จากประเทศภูฏาน ซึ่งพระทันตธาตุนี้จะประดิษฐาน ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งงานนี้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระมหาสมัย ผาสุโก ผุ้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ภาครัฐและเอกชน บุคลากร มมร.อส ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 12.00 น. พร้อมด้วยพระราชพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ธรรมยุต โดยคณาจารย์สวมเครื่องแบบปกติขาว ออกเดินทางล่วงหน้าไปก่อน พร้อมกับเข้าร่วมขบวนแห่ จาก ท่าอากาศยานขอนแก่น ไปจนถึง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นับว่าเป็นที่น่าชื่นใจของชาวจังหวัดขอนแก่น ที่ได้สักการะพระทันตธาตุ ซึ่งเป็นของพระมหากัสสปะเจ้า พระพุทธเจ้าองค์ที่ 3 แห่งพัทธกัปป์นี้

 

 
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ออกเดินทางจาก มหาวิทยาลัย มุ่งหน้าสู่ ท่าอากาศยานขอนแก่น
 
 
 
 
คณาจารย์ สวมชุดปกติขาว ร่วมการอัญเชิญพระทันตธาตุ ณ ห้องราชพฤกษ์ ท่าอากาศยานขอนแก่น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บรรยายกกาศภายในห้องราชพฤกษ์ ประกอบด้วยบุคคลผู้มีชื่อเสียงและผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วน
 
 
พระภิกษุ 9 รูป สวดชยนฺโต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระทันตธาตุ ของพระมหากัสสปะเจ้า องค์ที่ 3 แห่งพัทธกัปป์นี้ มีอายุกว่า 20,000 ปี ถูกเก็บรักษาไว้ที่ ประเทศภูฏาณ
 
 
 
พระเถรานุเถระ ประกอบด้วยเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ธรรมยุตและมหานิกาย ร่วมพิธีอัญเชิญนี้
 
 
 
 
 


 
นายสุชาติ โคตรทุม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 
พระเทพกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น มหานิกาย ถวายสักการะ

 
พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ธรรมยุุต ถวายสักการะ


 
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเข้าแถว เพื่อรับการอัญเชิญพระทันตธาตุ

 
พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ แม่งานหลักพิธีนี้


 
นักศึกษา มมร.อส. ร่วมกิจกรรมและเป็นเจ้าหน้าที่งาน ณ เต้นท์ กองอำนวยการ

 
พระมหาศุภชัย สุภกิจโจ และ นายจำนงค์ นามมา กำลังจัดเตรียมเครื่องบูชา 
นักศึกษาที่กลับมาจากร่วมขบวนแห่ และอยู่ร่วมตลอดงาน
 
ขบวนแห่ วนมาถึงหน้า แทนบูชาพระทันตธาตุ บริเวณ หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

 
มีพุทธศาสนิกชนมากมาย ร่วมชมบารมี

 
พระภิกษุภูฏาน กำลังประดิษฐานพระทันตธาตุ ณ แท่นบูชา


 

 
 ซุ้มนิทรรศการความรู้ เกี่ยวกับ พระทันตธาตุ  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
 
ฉากบิลบอร์ดนิทรรศการขอขอบคุณ ส่วนงานครูพระสอนศีลธรรม ที่เอื้อเฟื้อและจัดทำป้ายนิทรรศการ

 
นายสุชาติ โคตรทุม คณาจารย์และนักศึกษา ร่วมถ่ายรูปหมู่บริเวณหน้าแท่นบูชาพระทันตธาตุ 
พระเทพพุทธิมุนี พร้อมศิษยานุศิษย์ เยี่ยมชมนิทรรศการ พุทธชยนฺตี 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC