gototopgototop
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติและภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 Print
There are no translations available.

 
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติและภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2
 
  
 
 
วิธีการและขั้นตอน
1. ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัคร คลิก
2. กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ให้ครบถ้วน
3. สั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์  ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครแล้วสั่งพิมพ์
4. ติดรูปถ่าย
5. แนบสำเนาหลักฐานต่างๆที่มหาวิทยาลัยตามต้องการ และนำใบสมัครออนไลน์และสำเนาเอกสารทั้งหมด มายื่นที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผล ก่อนปิดการรับสมัครของแต่ละรอบ
 
คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ภาคปกติ รอบ2
  
1. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (5 ปี)
3. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
4. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

 
คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ภาคพิเศษ รอบ2
1. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง