gototopgototop
นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.สนามบิน Print

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้ออกนิเทศ  โรงเรียนสนามบิน ซึ่งมีนางสาวชฎาภรณ์  ชมบุตรศรี นางสาวทับทิม  พิมพ์โคตร นางสาวสุนิสา อ่อนสะอาด นางสาวพรสุดา  ภาพันธ์  เป็นนักศึกษาปฏิบัติการสอน สามารถควบคุมดูแลผู้เรียนได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานและงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี