gototopgototop
การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Print

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ โดยในช่วงเช้า พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน เป็นประธานจุดธูปเทียนและกล่าวให้โอวาท รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสิริรัฐ ชุมอุปการ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ โดยมีเรื่องเสวนาได้แก่ การเข้าเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพ การสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ การขึ้นทะเบียน สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น โดยมีนักสังคมสงเคราะห์จากทั่วภาคอีสาน 20จังหวัดมาร่วมประชุม