gototopgototop
นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 Print

วันที่ 17 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  ได้การออกนิเทศติดตามการฝึกสอนของ นายสุรชัย  โจมพลอย นักศึกษาปี 5 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ที่ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 การนิเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือจากทางโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่ง