gototopgototop
บรรยากาศการสักการะพระบรมสารีริกธาตุ (พระทันตธาตุ) Print
 บรรยากาศการสักการะพระบรมสารีริกธาตุ(พระทันตธาตุ) พระกัสสปะพระพุทธเจ้า ณ บริเวณมณฑลพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น วันที่ 29-30 มกราคม 2555 ซึ่งมีการเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียนเพื่อสักการบูชาพระทันตธาตุทุกวัน  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้มีพระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ พระขวัญประชา ธมฺมวุฑฺโฒ พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ  นายจำนงค์ นามมา พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษาทั้งพระภิกษุ-สามเณรและฆราวาส ร่วมดำเนินกิจกรรมตลอดทั้งวัน