gototopgototop
(Exit Exam) คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มมร.อส. รอบที่ 2 Print

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 คณาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น ได้จัดให้มีการทดสอบทักษะด้านการฟัง และการพูด (Exit Exam) ให้กับนักศึกษา (รอบที่ 2) ที่จะต้องออกฝึกประสบการณ์ด้านอาชีพในเทอมที่ 2/2559 ในระหว่างเดือน มกราคม 2560 ถึง เดือน พฤษภาคม 2560 โดยการทดสอบในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ Peter Foster จากประเทศอังกฤษ มาทดสอบด้านทักษะการพูดและการฟังให้กับนักศึกษาอีกครั้ง