gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news ประกาศสอบประมวลความรู้-สอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
ประกาศสอบประมวลความรู้-สอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ Print
There are no translations available.

 
วันที่ 3 มีนาคม 2555 การสอบประมวลความรู้  สำหรับนักศึกษา  แผน  ข 
วันที่ 8-10 พฤษภาคม  พ.ศ. 2555 การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์


สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา  6  วิชา
            ๑๓๒๑๖๐๖  สัมมนาประวัติและพัฒนาการของพระพุทธศาสนา
            ๑๓๒๑๖๐๕  เปรียบเทียบคำสอนพระพุทธศาสนาเถรวาทกับมหายาน
            ๑๓๒๑๑๐๓  พุทธปรัชญาในพระอภิธรรมปิฎก
            ๑๓๒๑๑๐๔  พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
            ๑๓๒๑๖๐๘  สัมมนาศาสนาเปรียบเทียบ
            ๑๓๒๑๖๗๗  สัมมนาพุทธศาสนากับปัญหาสังคม

สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา  6  วิชา
            ๑๓๒๑๖๐๕    เปรียบเทียบคำสอนพระพุทธศาสนาเถรวาทกับมหายาน
            ๑๓๒๑๑๐๓    พุทธปรัชญาในพระอภิธรรมปิฎก
            ๑๓๒๑๑๐๔    พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
            ๑๓๓๒๖๐๙    สัมมนาอภิปรัชญา
            ๑๓๓๒๖๑๐    สัมมนาญาณวิทยา
            ๑๓๓๑๑๑๗    ทฤษฎีและปัญหาจริยศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง  5  วิชา
            ๑๕๔๑๓๐๑    ทฤษฎีการเมืองและสังคม
            ๑๕๔๑๓๐๒    ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
            ๑๕๔๑๓๐๓    การเมืองและนโยบายสาธารณะ
            ๑๕๔๑๓๐๕    รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์
            ๕๔๓๓๖๒๖    กฎหมายมหาชน

สาขาวิชาการจัดการศึกษา  5  วิชา

            BU ๒๒๐๑    พุทธศาสน์ศึกษา
            ED ๒๓๐๑    หลักการบริหารและการจัดการศึกษา
            ED ๒๓๐๒    ภาวะผู้นำในองค์การทางการศึกษา
            ED ๒๓๐๓    นโยบายและการวางแผนการศึกษา
            ED ๒๓๐๔    การบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา
 
 
 
 
 
 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC