gototopgototop
นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนศรีวิสุทธิ์ Print

เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2559 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ออกนิเทศ โรงเรียนศรีวิสุทธิ์ ซึ่งมีนางนิธินาท  เวกสูงเนิน นางจิราพร  เรืองสุข นางเลี้ยง  ชนะบุญ เป็นนักศึกษาปฏิบัติการสอน สามารถควบคุมดูแลผู้เรียนได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานและงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี