gototopgototop
นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านศุภชัย Print

เมื่อวันที่ 2ุ6 กรกฏาคม 2559 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ออกนิเทศโรงเรียนบ้านศุภชัย นางสาวศุภลักษณ์  ปัทมสิทธิวรกุล  ป็นนักศึกษาปฏิบัติการสอน สามารถควบคุมดูแลผู้เรียนได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานและงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี