gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news ค่ายภาษาอังกฤษ สพป.ขก.เขต ๑
ค่ายภาษาอังกฤษ สพป.ขก.เขต ๑ Print
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ได้ขอความอนุเคราะห์ขอใช้ห้องประชุมอาคารหลวงปู่บุเพ็ง กัปปโก และอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จัดโครงการเข้าค่ายวิชาการแบบเข้มวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2555 ขึ้น และได้นิมนต์พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีนายสายัณห์ ผาน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว และมอบหมายให้ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้ง 3 อำเภอ คือ อำเภอพระยืน อำเภอบ้านฝางและอำเภอเมือง ดำเนินการนำนักเรียนเข้าร่วมงาน จำนวน 250 คน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอบ O-Net สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นอกจากนี้อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ได้นำนักศึกษาการสอนภาษาอังกฤษปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการด้วย

 

 

 
พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กล่าวต้อนรับและให้โอวาท
นายสายัณห์ ผาน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
ประธานศูนย์ EIRC Network กล่าวรายงาน
นายสายัณห์ ผาน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 กล่าวเปิดโครงการ
แนะนำคณะคุณครูที่นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการเป็นภาษาอังกฤษ
 
บรรยากาศกาารลงทะเบียน
รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข อาจารย์ธีรชัย ชาติชนบท และอาจารย์ศักดิ์พงษ์ โสภาจร อาจารย์ประจำวิชาภาษาอังกฤษ
นำนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ด้วย


 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC