gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news พระเถระภูฏาน เยี่ยม มมร.วิทยาเขตอีสาน
พระเถระภูฏาน เยี่ยม มมร.วิทยาเขตอีสาน Print

 


 

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์  2555 พระเถระจากประเทศภูฏาน ผู้อารักขา พระทันตธาตุ ของพระมหากัสสปะเจ้าองค์ที่ 3 ได้เดินทางมาเยี่ยมเยี่ยน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในตอนเช้า คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าแถวรอต้อนรับ หน้า อาคาร ศูนย์วิทยบริการสิรินธร จากนั้น จึงได้ทำพิธีสักการะ ณ ห้องประชุมย่อย พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ (พระมหาสาคร ชิตงฺกโร) กล่าวสัมโมทนียกถา ต้อนรับเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยผู้อำนวยการทั้ง 3 สำนัก

 
 
คณาจารย์และนักศึกษา เข้าแถวยืนต้อนรับ ณ อาคารศูนย์วิทบริการสิืรินธร 
ผู้บริหารทั้ง 3 ท่าน พร้อมทั้งนายสุชาติ โคตรทุม ถวายสักการะ พระเถระภูฏาน
 
พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ (พระมหาสาคร ชิตงฺกโร) กล่าวสัมโมทนียกถาเป็นภาษาอังกฤษ 
พระอาจารย์ยูเกศ ศากยะ และ อาจารย์แสงอาทิตย์ ไทยมิตร เป็น พิธีกรในงาน


 
ตัวแทนนักศึกษา สาขาบริหารกิจการพระพุทธศาสนา รับมอบของที่ระลึก

 
พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์และผู้บริหาร มอบของที่ระลึก


 
จากนั้น เยียมชมการติดเข้าการสอบ O-net A-net ณ ห้องประชุม อาคารสิรินธร
 
ร่วมถ่ายรูปหมู่ หน้าอาคารสิรินธร 
จากนั้น เดินทางเยี่ยมชม การเรียนการสอนของนักศึกษาแต่ละอาคาร

 
เยี่ยมชมสถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน


 
พระมหาสมัย ผาสุโก มอบของที่ระลึก


 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC