gototopgototop
นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย บ้านหินลาดวังตอ Print

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ออกนิเทศโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ซึ่งมี นางสาวมุฑิตา สีกวน นางสาวอักษิพร  วงกลาง เป็นนักศึกษาปฏิบัติการสอน สามารถควบคุมดูแลผู้เรียนได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานและงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี