gototopgototop
โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 4 2559 Print

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยมีพระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ธ. และ พระราชบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธาน โดยมีคณะพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่โขง 6 ประเทศ  ในช่วงบ่ายเป็นการเสนองานวิจัย ประกอบด้วย Oral และ Poster ซึ่งเป็นนักวิจัยจากภายนอกสถาบันและนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และการเสวนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและเขตลุ่มแม่น้ำโขง

 


 
 


 


 
 
ดาวน์โหลดภาพหมู่ Panorama ขนาดใหญ่ alt