gototopgototop
รายชื่อนักศึกษา โควต้า ประจำปี 2555 Print
There are no translations available.

 
 
รายชื่อคณะศึกษาศาสตร์  สาขาการสอนภาษาอังกฤษ
 
ที่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม จังหวัด
1 นางสาว นุจรินทร์ ยอดประทุม โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
2 นางสาว ขนิษฐา บุตรเทพ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
3 นางสาว ศลิษา ดาด้วง โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
4 นางสาว ธมนวรรณ ชัยพรมมา โรงเรียนแวงน้อยศึกษา ขอนแก่น
5 นาย ธีรพงษ์ อุตเสนา โรงเรียนแวงน้อยศึกษา ขอนแก่น
6 นางสาว อุษณีย์ ฮามคำฮัก โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม อุดรธานี
7 นางสาว ศิริรัตน์ วันทวี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ขอนแก่น
8 นางสาว ชมพูนุท นพประเสริฐ โรงเรียนขามแก่นนคร ขอนแก่น
9 นางสาว ปรียาพร สมหงอก โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ขอนแก่น
10 นางสาว ศิลาพร พงษ์สระพัง โรงเรียนสระพังวิทยาคม ชัยภูมิ
11 นางสาว จิติกานต์ คำเหนือ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น
12 นางสาว อมรรัฐ จันโสภา โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม ขอนแก่น
13 นางสาว เกศรินทร์ กองโทน โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม ขอนแก่น
14 นางสาว ศุภาวรรณ ซุยกระเดือง โรงเรียนบ้านฝางวิทยายน ขอนแก่น
15 นาย ไกรสร เขียวมี โรงเรียนจระเข้วิทยายน ขอนแก่น
16 นางสาว ศรีสุดา ประสาร โรงเรียนจระเข้วิทยายน ขอนแก่น
17 นาย วุฒิไกร แก้วมาตร โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู
18 นาย สุริโย นิลภูผา โรงเรียนสระพังวิทยาคม ชัยภูมิ
19 นางสาว โสภิตา พิทักษ์กุล โรงเรียนสระพังวิทยาคม ชัยภูมิ
20 นางสาว อุษาวดี โฮมบุญ โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม ขอนแก่น
21 นางสาว สุภาพร สังประการ โรงเรียนพังทุยพัฒนาศึกษา ขอนแก่น
22 นางสาว วรุฒศรา ชีกว้าง โรงเรียนพังทุยพัฒนาศึกษา ขอนแก่น
23 นางสาว วราภรณ์ ศรีพัดยศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
24 นางสาว หนึ่งฤทัย ช่างประเสริฐ โรงเรียนยางคำพิทยา