gototopgototop
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา 2559 (วันที่สอง) Print
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา 2559 (วันที่สอง) เป็นโครงการที่สร้างเสริมความเป็นผู้นำให้กับเยาวชน เป็นผู้นำตามแนวพระพุทธศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรม กล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม  โดยในงานนี้มีวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เป็นเจ้าภาพหลัก (ภาพ...Alex Pongsakorn)