gototopgototop
สัมมนานักศึกษาปฏิบัติการสอน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 5 1/2559 Print

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดย อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ได้จัดสัมมนานักศึกษาปฏิบัติการสอน ชั้นปีที่ 5 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร โดยในช่วงเช้า ได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต จากนั้นนักศึกษาร่วมสัมมนาถึงปัญหาอุปสรรค และเทคนิควิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ นักศึกษาร่วมรับประทานอาหาร ในช่วงบ่าย เป็นการบรรยายเรื่อง บทบาทนักศึกษาปฏิบัติการสอนและทักษะครูในศตวรรษที่ 21