gototopgototop
กิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 2559 มมร.อส. Print

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พระมหาสุรวุฒิ จนทฺธมฺโม ดร. พระอาจารย์ณัฐวุฒิ วุฑฺฒิโก ดร. อ.สุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ และนักศึกษาทุกสาขา ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พร้อมทั้งประชาชนหมู่บ้านใกล้เคียง โดยในช่วงเพล นักศึกษาและศรัทธาพุทธบริษัทได้ร่วมถวายภัตตาหารเพลกับพระคณาจารย์ ในช่วงบ่ายเป็นการชมนิทรรศการ ในช่วงเย็น นักศึกษาไหว้พระรับศีล โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระครูธรรมสารพินิจ จากนั้นสวดมนต์ทำวัตรเย็น และรับฟังธรรมเทศนา โดย พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี จากนั้นร่วมกันลอยกระทงและสนุกกับกิจกรรมสอยดาว