gototopgototop
นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านม่วงหวาน Print

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้ออกนิเทศ รร.บ้านม่วงหวาน ซึ่งมีนางสาวนุชนภา งามมีฤทธิ์ และนางสาวบุุบผา แก้วขาว  เป็นนักศึกษาปฏิบัติการสอน สามารถควบคุมดูแลผู้เรียนได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานและงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี