gototopgototop
ทัศนศึกษาภาษาอังกฤษ ณ จังหวัดเชียงใหม่ Print

เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในรายวิชา รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข ได้จัดทัศนศึกษาให้กับนักศึกษา ให้ได้มีโอกาสฝึกฝนภาษาอังกฤษ กับชาวต่างประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเหลือ ใจมโน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และฝึกฝนการพูดการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ