gototopgototop
โครงการสัมมนานักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา Print

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการสัมมนานักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยมีนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 5 ที่ได้ทำการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ณ ศูนย์บริการวิชาการสิรินธร พร้อมทั้งมีรุ่นพี่เล่าประสบการณ์การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และมีรุ่นน้องร่วมแสดงความยินดี