gototopgototop
บรรยากาศการสอบรอบรับตรง โควตา มมร.อส. Print

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ รอบโควตา ประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ โดยมีคณะกรรมการควบคุมการสอนอย่างเคร่งครัด ได้แก่ อาจารย์ธนกร ชูสุขเสริมและอาจารย์ถาวร วรบุตร จากนั้น เมื่อนักศึกษาสอบข้อเขียนเสร็จสิ้นแล้ว จึงเข้าสอบสัมภาษณ์กับคณาจารย์ประจำหลักสูตร ซึ่งการสอบครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย