gototopgototop
กิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ มมร.อส. และชุมชน Print

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์  ร่วมกับชุมชน โดยมีพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีเป็นประธาน พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ในโครงการมีการประกวดบทเพลงสากลคู่ของนักศึกษา ประกวดก่อเจดีย์ทราย ประกวดแต่งคำประพันธ์ ในช่วงบ่ายเป็นพิธีรดน้ำดำหัว โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์ จากพระครูธรรมสารพินิจ เจ้าอาวาสวัดโนนชัยวนาราม เป็นประธาน ให้โอวาทเนื่องในวันปีใหม่ไทย