gototopgototop
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มมร.อส. แสดงความยินดีกับรุ่นพี่ Print

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคปกติและภาคพิเศษ ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศ แสดงความยินดีกับรุ่นพี่ชั้นปี4 ที่จบการศึกษา พร้อมทั้งการแสดงจากรุ่นน้อง การมอบของที่ระลึก และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นและสนุกสนานเป็นอย่างยิ่ง