gototopgototop
โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (หลักสูตรการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ตาม มคอ. Print

เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน นำโดยพระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ,ดร.ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน และฝ่ายจัดการศึกษา ได้จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (หลักสูตรการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ตาม มคอ.) โดยมีวิทยากร ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหน่วยที่ 1 การถ่ายทอดมาตฐานผลการเรียนรู้จาก Curriculum Mapping สู่รายวิชา หน่วยที่ 2 การทบทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา หน่วยที่ 3 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และหน่วยที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากการอบรมตามดครงการนี้ เพื่อพัฒนาอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาได้เข้าใจกระบวนการทวนผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติให้มากขึ้น และร่วมพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยตลอดไปอย่างต่อเนื่อง