gototopgototop
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่ บรรยายพิเศษเรื่องการสัมมนาทางสังคมสงเคราะห์ Print

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่ โดยมี นางสาวกิทิมา คงขำ นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่ และอาจารย์เอนก มูลมา บรรยายพิเศษเรื่องการสัมมนาทางสังคมสงเคราะห์ ให้กับนักศึกษา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ชั้นปีที่3