gototopgototop
แนะแนวรับสมัครนักศึกษาประจำปี2561 และอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม Print
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560 พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ ได้แนะแนวรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และบรรยายธรรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 400 คน ณ โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ควบคุ่กับการวางแผนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และขอบขอบคุณผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนภูเขียว ที่ให้อนุเคราะห์บุคลากรมาแนะแนวการศึกษากับนักเรียนในครั้งนี้