gototopgototop
ห้องปฏิบัติการทางภาษา และ E-learning เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ Print

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ดำเนินการตรวจรับห้องปฏิบัติการทางภาษา โดยมี นายเอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ. ดร.วิทูล ทาชา หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นายกิตติยานนท์ วรรณวงศ์ หัวหน้าฝ่ายพัสดุและครุภัณฑ์ อ.คัมภีรภาพ คงสำรวย เป็นคณะกรรมการตรวจรับ พร้อมทั้งคณาจารย์เข้าร่วมทดสอบระบบ Edusoft อีเลิร์นนิ่งการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 ซึ่งนักศึกษาที่มีการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ หรือ มีรายวิชาที่ใช้โปรแกรมต่างๆ เช่น งานวิจัย สถิติ การประเมินผล และวิชาอื่นๆ ที่ต้องประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน สามารถเข้าใช้งานได้ทุกสาขาวิชา
 
 

อ.คัมภีรภาพ คงสำรวย
อ.คัมภีรภาพ คงสำรวย

อ.คัมภีรภาพ คงสำรวย

อ.คัมภีรภาพ คงสำรวย

อ.คัมภีรภาพ คงสำรวย
อ.คัมภีรภาพ คงสำรวย
อ.คัมภีรภาพ คงสำรวย