gototopgototop
ถวายน้ำปานะ สามเณรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่เดินทางมาสอบบาลีสนามหลวง Print

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เป็นเจ้าภาพถวายน้ำปานะ สามเณรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่เดินทางมาสอบบาลีสนามหลวง ณ วัดธาตุพระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น โดยมี อ.รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี อ.ชุลีพร นาหัวนิล นายจักราวุธ แซ่แต้ พร้อมทั้งนักศึกษาภาคปกติคฤหัสถ์ ร่วมถวายน้ำปานะในครั้งนี้