gototopgototop
กีฬา มมร สัมพันธ์ ครั้งที่ 5 อีสานเกมส์ วันแรก -ตุ้มโฮมฮักแพง พาแลงสีส้ม- (วันแรก) Print

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดงานกีฬา มมร สัมพันธ์ ครั้งที่ 5 อีสานเกมส์ โดยมีบุคลากรและนักศึกษาจากทุกวิทยาเขตเข้าร่วมงานกีฬาในวันนี้ ซึ่งในวันนี้เป็นพิธีเปิดงานกีฬา โดยมีกิจกรรม ตุ้มโฺฮมฮักแพง พาแลงสีส้ม พร้อมทั้งมีคณะผู้บริหาร มมร และ ผู้ว่าราชการจังหวัด ฝ่ายเมือง ร่วมให้โอวาทแก่นักกีฬา พร้อมทั้งการแสดงจากวิทยาเขตต่างๆ มากมาย ซึ่งงานตุ้มโฮมฮักแพง พาแลงสีส้ม ได้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความสามัคคี ร่วมแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใน มมร

 
 
 
 

 
 
 

 


 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
  
 

 


 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

  
 

  
 
Facebook Live สดจากหน้าเวที