gototopgototop
อบรม E-Port : งานประกันคุณภาพการศึกษา Print

เมื่อวันที่  2ึ7-28 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดอบรมโปรแกรม E-Port โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา มมร ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 ประกอบด้วย ดร.วสิฐพัชร์ วาฤทธิ์ นางสาววันดี บุญล้อม นางสาวจุฑามาศ เทพเทียมทัด นางสาวอัมพิกา กลิ่นฟุ้ง นางสาวเบญจวรรณ อุ่อรุณ นายวิชิต ทองประเสริญ โดยโปรแกรม E-Port จัดทำขึ้นเพื่อเก็บและรวบรวมประวัติคณาจารย์ ผลงาน งานวิจัย ภาระงานและภาระอื่นๆ โดยมี Developer คือ นายธนวัฒน์ ชาวโพธิ์ วิทยาเขตศรีล้านช้าง