gototopgototop
โครงการสัมมนานักศึกษาใหม่ และ สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561 Print

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการสัมมนานักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561 ในรอบรับตรง โควตา และ จัดสอบนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบสอบคัดเลือก ณ อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา และ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 โดยโครงการสัมมนานักศึกษาใหม่ โควตา ได้รับความเมตตานุเคราะห์จากรองอธิการบดี พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี เป็นผู้บรรยาย พร้อมทั้งพระมหาศุภชัย สุภฺกิจฺฺโจ ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตรอีสาน บรรยายเรื่องการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย