gototopgototop
สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคนอกเวลาราชการ 2/2560 Print

เมื่อวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2560 สำหรับภาคนอกเวลาราชการ ณ ห้องประชุม 313 อาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก ประกอบด้วยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการปกครอง สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยมีพระใบฎีกาทวี อภโย อาจารย์วรเทพ เวียงแก อาจารย์สมควร ข่าสะโปน อาจารย์ณฐอร ศรีแก้ว อาจารย์คัมภีรภาพ คงสำรวย เป็นคณะกรรมการควบคุมการสอบในครั้งนี้