gototopgototop
การประกวดหมอลำทำนองอีสาน ณ คุ้มวัฒนธรรม งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๑ Print
There are no translations available.

 
 
 
การประกวดหมอลำทำนองอีสาน ณ คุ้มวัฒนธรรม งานเทศกาลไหมนานาชาติ
ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๑
 
 ระเบียบ
1. ระเบียบการว่าด้วยการประกวดหมอลำทำนองอีสาน
2. ระเบียบการว่าด้วยการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง
 
ใบสมัคร
 1.ใบสมัครการประกวดหมอลำทำนองอีสาน
2.ใบสมัครการประกวดหมอลำทำนองอีสาน ระดับเยาวชน
3.ใบสมัครการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง
 
การรับสมัคร เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ พศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยขอรับใบสมัคร ได้ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
๙/๓๗ หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนชัย ถนน ราษฎร์คนึง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โทร. ๐๖๔ – ๗๒๗๔๕๖๖
หรือเจ้าหน้าที่รับสมัคร
นายก้องพิพัฒน์   กองคำ ๐๘๙-๕๒๐๒๒๗๔
นายจำนงค์ นามมา ๐๘๓– ๑๔๔๙๙๖๐
นางสาวพิกุลทอง อ่อนระฮุง ๐๘๓-๓๓๙๔๘๕๐ 
หรือค้นหาใบสมัครได้ที่ www.mbuisc.ac.th